Kompetentside hindamine

Hindame inimese emotsionaalset seisundit, tema rahulolu taset, töö- ja karjäärihuvisid ning mitmesuguseid tööelus väljenduvaid psüühilisi kompetentse nagu juhtimis- ja koostööstiil, rollikäitumise tõhusus, kehtestamis- ja probleemilahendusoskus, läbirääkimisvilumused, motiveerivad tegurid jms. Aitame hindamistulemuste abil mõista kutsehuvisid ja -sobivust, kavandada töö- ja karjäärivalikuid ning isiklikku arengut. Hindamisega kaasneb ammendav tagasiside ja nõustamine.