Hea teada

Vastuvõtu tühistamine

Vastuvõtu aega saab tühistada või muuta hiljemalt 48 tundi enne vastuvõttu tööpäevadel kella 9.00-17.00 helistades telefoninumbrile 5560 6212 või saates e-kirja info@brisnovus.ee. Seansi aega ei ole võimalik muuta ega tühistada SMS teel. Ka juhul, kui te hilinete kokkulepitud seansile, palume sellest teatada.

Kui patsient ütleb teenuse osutamise lepingu üles vähem kui 48 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal lepingu täitmise kohta, on teenuse osutajal õigus nõuda patsiendilt leppetrahvi, mille suurus on tasuliste teenuste hinnakirjas toodud vastuvõtu/teraapiaseansi hind.

Vastuvõtu tühistamisel või vastuvõtule mitte ilmumise korral tuleb patsiendil ise kokku leppida uus vastuvõtuaeg. Kui peale vastuvõtu tühistamist või vastuvõtule mitte ilmumist ei ole patsient võtnud ühendust uue vastuvõtuaja kokku leppimiseks kahe nädala jooksul, siis on psühholoogil õigus konsultatsioonid/psühhoteraapia lõpetada ning kui teenust on osutatud teraapiafondi raames või Tervisekassa rahastusel, siis ka saatekiri sulgeda.

Plaanilise ravi järjekorra pidamise reeglid Bris Novuse psühholoogia ja psühhiaatria keskuses

 1. OÜ Bris Novus osutab ravijärjekorra alusel psühholoogilise ravi teenust.
 2. Ravijärjekorda registreeritud patsient saab vajaliku tervishoiuteenuse minimaalse aja jooksul, lähtudes tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest ja Tervisekassa poolt kinnitatud ravijärjekordade maksimumpikkusest.
 3. Ravijärjekorda saab registreerida patsient või tema nimel õigustatud isik, tervishoiutöötaja või tervishoiuteenuse osutaja poolt selleks volitatud töötaja järgmisel viisil:
  1. üleriigilises digiregistratuuris tervishoiuteenuse osutaja juurde;
  2. veebiregistratuuris: brisnovus.ee;
  3. e-posti: info@brisnovus.ee teel;
  4. telefonil 5560 6212 või registratuuris aadressil Tatari 25-307, Tallinn tööpäevadel ajavahemikus kell 9.00–17.00
 4. OÜ Bris Novus peab ravijärjekorda infosüsteemi programmi abil.
 5. Saatekirja alusel ravijärjekorda registreerimisel töödeldakse järgmisi andmeid:
  1. patsiendi isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või muu identifitseeriv tunnus);
  2. patsiendi kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
  3. saatekirja kinnitanud tervishoiutöötaja andmed (ees- ja perekonnanimi, registrikood, telefon, e-posti aadress);
  4. saatekirja kinnitanud asutuse andmed (nimi, registrikood, aadress, telefon, e-posti aadress);
  5. teenuse nimetus, millele patsient on suunatud;
  6. saatekirjal olev prioriteetsuse kood;
  7. suunamise eesmärk või soovitused registreerimiseks;
  8. osutatava teenuse aeg (päev, kuu, aasta, kellaaeg);
  9. muud saatekirja tehnilised andmed (unikaalne kood, koostamise aeg või kehtivuse ajavahemik).
 6. Saatekirjata ravijärjekorda registreerimisel töödeldakse järgmisi andmeid:
  1. patsiendi isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või muu identifitseeriv tunnus);
  2. patsiendi kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
  3. teenuse, uuringu, protseduur nimetus, millele patsient soovib registreeruda;
  4. kaebuse kirjeldus;
  5. ravijärjekorra alusel teenust osutava tervishoiutöötaja (ees- ja perekonnanimi, registrikood) või tervishoiuspetsialisti (ees- ja perekonnanimi, isikukood) andmed;
  6. ravijärjekorra alusel teenuse osutamise asukoha andmed (aadress, kabineti number või muu asukoha täpsustus);
  7. ravijärjekorra alusel teenust osutava tervishoiuteenuse osutaja asutuse kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
  8. osutatava teenuse aeg (päev, kuu, aasta, kellaaeg).
 7. Ravijärjekorda kantakse järgmised andmed:
  1. patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  2. planeeritav vastuvõtu aeg;
  3. planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus;
  4. patsiendi kontaktandmed;
  5. suunava arsti kontaktandmed;
  6. patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
  7. ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
  8. ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Tervisekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;
  9. märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.
 8. Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda Bris Novus OÜ tegevuskohas annab registreerija patsiendile kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava isiku nime ning asutuse telefoninumbrit.
 9. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni või e-posti või interneti (www.brisnovus.ee) teel, peab registreerija teatama patsiendile telefoni või e-posti teel tervishoiuteenuse osutamise aja ja tervishoiuteenust osutava isiku nime ja asutuse telefoninumbri.
 10. Ravijärjekorras muudatuse tegemisel teatatakse patsiendile muudatustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.

Kaebuste ja ettepanekute menetlemise kord

 1. Teie ettepanekud on meile olulised, et saaksime oma töökorraldust parandada. Kui märkate midagi, millega rahul ei ole või mida saaksime paremini teha, siis andke sellest meile teada e-posti teel (info@brisnovus.ee) või keskuses kohapeal vabas vormis täidetud avalduse vormis.
 2. Kaebust või ettepanekut esitades on kohustuslik esitada oma isikuandmed ja vastuse saamiseks sobiv kanal. Anonüümsetele kaebustele ja ettepanekutele keskus ei vasta.
 3. Kõigile kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödudes ettepaneku või kaebuse registreerimisest. Kaebusele vastab ettevõtte juhatuse liige.
 4. Kõik ettepanekud ja kaebused registreeritakse.
 5. Suulise kaebuse või ettepaneku saab esitada vahetule spetsialistile eeldusel, et probleem saab kohese lahenduse ja ei vaja keskuse täiendavat sekkumist.
 6. Patsiendil või temaga seotud isikul on lisaks õigus pöörduda Eesti Tervisekassa või Terviseameti poole.

Bris Novus OÜ

Tatari 25 - 307, Tallinn 10116

E-post: info@brisnovus.ee
Tel: 5560 6212 (E-R 9-18)

Andmete privaatsus